Algemene Voorwaarden High Performance Lifestyle

Artikel 1       Definities

1.1     High Performance Lifestyle:  De heer Wouter Kok, als eenmanszaak ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 88910946, ook te noemen opdrachtnemer;

1.2     Opdrachtgever: persoon aan wie door High Performance Lifestyle een training, coaching of andere activiteit wordt gegeven, dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger(s);

1.3     Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen High Performance Lifestyle en opdrachtgever, waarvan deze algemene voorwaarden integraal deel uit maken;

  • Dienstverlening: de diensten die High Performance Lifestyle aan opdrachtgever levert, zoals deelname aan online coaching en personal training, het volgen van training- en voedingsschema’s en andere diensten die High Performance Lifestyle aanbiedt.

 

Artikel 2        Algemeen

2.1     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening van High Performance Lifestyle, zodra opdrachtgever akkoord is gegaan met de overeenkomst van opdracht. Bij opeenvolgende overeenkomsten van opdracht worden deze algemene voorwaarden bekend verondersteld.

2.2     De algemene voorwaarden zijn te vinden op www.hplifestyle.nl.

2.3     Bij het sluiten van de overeenkomst worden onderhavige algemene voorwaarden ter hand gesteld. Opdrachtgever stemt bij een aankoop op de website in met de bepalingen uit de algemene voorwaarden, die integraal van toepassing zijn naast de overeenkomst.

2.4     High Performance Lifestyle is te allen tijde bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zijn direct van toepassing. De laatste versie van de algemene voorwaarden zal telkens worden gepubliceerd op de website van High Performance Lifestyle.

2.5     Slechts in onderling overleg kan worden afgeweken van de algemene voorwaarden. Dit zal schriftelijk worden bevestigd aan opdrachtgever.

 

 

Artikel 3        Annulering van afspraken

3.1     Indien opdrachtgever om welke reden dan ook niet kan deelnemen aan de online dienstverlening van High Performance Lifestyle, terwijl de termijn van de dienstverlening nog loopt, heeft de klant een opzegtermijn van 1 hele kalendermaand en zal bij het voortijdig stoppen van de samenwerking aan 2 extra maandelijkse betalingen moeten voldoen. In overleg is een pauzering van het abonnement gratis mogelijk tot maximaal 6 maanden.

3.2     Indien High Performance Lifestyle door welke omstandigheden dan ook de dienstverlening niet kan uitvoeren, schuiven de activiteiten in principe een week op. In overleg met opdrachtgever kan een andere datum worden vastgesteld.

3.3     High Performance Lifestyle is op geen enkele wijze gehouden aan enige vorm van schadevergoeding voor het annuleren van een activiteit.

3.4     Bij onvoldoende belangstelling voor activiteiten behoudt High Performance Lifestyle het recht om een activiteit te annuleren. In overleg met opdrachtgever zal een nieuwe datum worden vastgesteld.

3.5     Bij een overschot van aanmeldingen voor activiteiten is High Performance Lifestyle bevoegd om deelnemers onder te verdelen in aparte groepen en op andere data afspraken te maken. High Performance Lifestyle zal hierbij zoveel mogelijk de wensen van opdrachtgever(s) in acht nemen.

  • Op algemeen erkende feestdagen kunnen activiteiten worden afgelast. Als opdrachtgever op deze dag een afspraak zou hebben, dan word in overleg met opdrachtgever eventueel een nieuwe afspraak gemaakt of verschuift de afspraak een week.

 

Artikel 4        Overmacht

4.1     Onder overmacht wordt in de zin van de wet een niet-toerekenbare tekortkoming verstaan. Hiervan is sprake bij omstandigheden buiten de wil van opdrachtnemer, en verder iedere niet voorziene omstandigheid aan de zijde van opdrachtnemer waardoor redelijkerwijze niet de naleving van de overeenkomst kan worden gevergd.

4.2     Onder overmachtssituaties worden onder meer verstaan: technische storingen, bijzondere weersomstandigheden, ziekte van personeel en hulppersonen, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking, brand, waterschade, molest, overstroming en beperkende overheidsmaatregelen. Deze opsomming is niet limitatief.

4.3     Indien High Performance Lifestyle wegens overmacht de dienstverlening langere tijd niet kan voortzetten, zal er in eerste instantie worden gezocht naar vervanging. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, is High Performance Lifestyle niet gehouden om de overeenkomst na te komen, en zal de overeenkomst worden ontbonden.

4.4     Opdrachtnemer heeft de bevoegdheid om nakoming van de overeenkomst op te schorten voor de duur van de belemmering.

 

Artikel 5       Tarieven en betaling

5.1     Op de website van High Performance Lifestyle worden de recent geldende tarieven vermeld. De vermelde bedragen op de website zijn inclusief BTW.

5.2     Bij dienstverlening van meerdere maanden worden betalingen via automatische incasso gedaan. Hiervoor dient opdrachtgever online goedkeuring te geven. Deze betalingen kunnen worden gestopt voor de afloop van het abonnement, zoals in artikel 3.1 wordt vermeld.

5.3     Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van facturen komen voor rekening van opdrachtgever.

5.4     Indien tijdige betaling uitblijft is High Performance Lifestyle steeds bevoegd tot opschorting van de dienstverlening, dan wel ontbinding van de overeenkomst zonder dat hij schadeplichtig is jegens opdrachtgever.

  • Opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor de betalingsverplichting uit hoofde van de overeenkomst met High Performance Lifestyle, ook in gevallen waarin het lesgeld door een derde partij wordt voldaan.
  • Online coaching abonnementen dienen voor de 10e van de maand worden betaald.

 

Artikel 6        Aansprakelijkheid

6.1     Voor elke door High Performance Lifestyle aanvaarde opdracht geldt dat er sprake is van een inspanningsverplichting. High Performance Lifestyle kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.

6.2     High Performance Lifestyle is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de dienstverlening die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van de dienstverlening.

6.3     High Performance Lifestyle is niet aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan of bij opdrachtgever is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens High Performance Lifestyle geleverde zaken en/of diensten.

6.4     High Performance Lifestyle is niet aansprakelijk wanneer tijdens een training of andere activiteit, door welke oorzaak dan ook, op enigerlei wijze aan opdrachtgever en/of toebehorende zaken verloren gaan of anderszins schade oplopen.

6.5     High Performance Lifestyle is niet aansprakelijk wanneer opdrachtgever op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondelinge of schriftelijke instructies, dan wel de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van opdrachtgever.

6.6     High Performance Lifestyle is niet aansprakelijk wanneer opdrachtgever op enigerlei wijze schade leidt en deze is te wijten aan het niet of niet volledig of foutief invullen van het intakeformulier.

6.7     High Performance Lifestyle is in de hiervoor genoemde gevallen uitsluitend aansprakelijk indien sprake is van grove opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van High Performance Lifestyle.

6.8    Iedere aansprakelijkheid van High Performance Lifestyle voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die gebaseerd is op enige andere rechtsgrond, is beperkt tot het door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar van High Performance Lifestyle te dier zake uitgekeerde bedrag, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering.

6.9     High Performance Lifestyle is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door of namens opdrachtgever verschafte onjuiste en/of onvolledige informatie.

6.10   Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het door High Performance Lifestyle in rekening gebrachte bedrag met een maximum van zes maanden.

 

Artikel 7        Geheimhouding

7.1     High Performance Lifestyle is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

  • Indien High Performance Lifestyle op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan een door de wet of rechter aangewezen derde mede te verstrekken, en High Performance Lifestyle zich te dier zake niet kan beroepen op een wettelijke dan wel door de rechter erkende of toegestaan recht van verschoning, dan is High Performance Lifestyle niet gehouden tot enige schadevergoeding of schadeloosstelling aan opdrachtgever en is opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade hierdoor ontstaan.

 

Artikel 8        Toepasselijk recht en geschillen

8.1     Op de overeenkomst tussen High Performance Lifestyle en opdrachtgever alsmede onderhavige algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien een bij de overeenkomst betrokken partij buiten Nederland gevestigd is.

8.2     Indien partijen een geschil hebben naar aanleiding van de overeenkomst, zullen zij in overleg trachten tot een oplossing te komen.

8.3     Leidt overleg niet tot een oplossing, dan kunnen partijen het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter in de Rechtbank Amsterdam, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

  • Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is/vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Opdrachtnemer zal dan met opdrachtgever in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling overeen te komen waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

 

Table of Contents

Kennismakingssessie

Benieuwd naar de coaching met HPL? Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.

Gratis Adviesgesprek